Tietosuojaseloste Asiakkaat

Bolt Group Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa ja palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain (1050/2018) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, mitä tietoja asiakkaistamme keräämme, miten ja miksi tuota tietoa käsittelemme ja kuinka sitä suojaamme.

 

 1. Rekisterinpitäjä

Bolt Group Oy (jäljempänä “Yhtiö”) tytäryhtiöineen

2797046-1

 1. Rekisteriasioita hoitava henkilö:

Hannele Piri

Puh. 040 594 5030

 1. Rekisterin nimi

Bolt Group Oy:n asiakasrekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on toimia Bolt Group Oy:n uutiskirjeen tilanneiden, tilauksen tehneiden tai tapahtumaan ilmoittautuneiden luonnollisten henkilöiden yhteystieto- ja asiakasrekisterinä. Bolt Group Oy:n sisäisesti ylläpitämät yhteystieto- ja asiakasrekisterit ovat Bolt Group Oy:n sähköisen uutiskirjeen tilaajarekisteri sekä Bolt Group Oy:n tilaustietokanta. Henkilötietoja Bolt Group Oy tarvitsee, jotta tilaukset voidaan käsitellä ja vahvistaa. Lisäksi tietoja tarvitaan, jotta asiakas voi vastaanottaa tilauksiinsa liittyvän tiedon Bolt Group Oy:ltä. Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttämällä palvelujamme. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää palveluitamme.

Tietoja käsitellään sovittujen palvelujen tuottamiseen, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä anonyymisti tilastollisiin tarkoituksiin.

Tietoja käytetään myös mainontaan, markkinointiin, suoramarkkinointiin ja markkinoinnin kohdistamiseen asiakkaille, viestinnän välitystietoja kuitenkin vain asiakkaan suostumuksen nojalla. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Henkilötietojen käsittelyn yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen käsittelyn oikeusperuste on asiakkuuden hoitamisen muodostama oikeutettu etu sekä sopimussuhteeseen liittyvien oikeudellisten velvoitteiden täyttäminen.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja asiakkaasta:

 • Etu- ja sukunimi
 • Henkilön tehtävänimike
 • Sähköpostiosoite
 • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
 • Organisaatio ja asema
 • Y-tunnus
 • Mahdollinen uutiskirjehistoria
 • Mahdollinen tapahtumiin osallistuminen
 • Suoramarkkinointikiellot ja –suostumukset, sekä verkkomarkkinointiin liittyvät tunnistetiedot
 • Asiakkaan yksilöivä tunnistenumero
 • Tilauksiin liittyvät tiedot
 • Yhteysloki
 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan itsensä luovuttamat tiedot

 • Tilauksista, ostoista ja tarjouspyynnöistä kertyvät tapahtumatiedot
 • Asiakkaan antamat tiedot asiakaspalveluun liittyvissä tilanteissa
 • Sähköpostimarkkinoinnin hallintajärjestelmä
 • Evästeet tai muut vastaavat verkkomarkkinointitekniikat
 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Palvelun toteuttamiseksi luovutetaan palvelun tarjoamisen kannalta välttämättömät tiedot palvelun tarjoajalle, esimerkiksi Bolt Group Oy:n yhteismarkkinointiyrityksille. Asiakkaan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille myynti- tai markkinointitarkoituksiin ilman asiakkaan erikseen antamaa lupaa. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

 1. Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietojen käsittely ei sisällä automaattista päätöstentekoa. Automaattisella päätöksellä tarkoitetaan päätöstä, joka tehdään täysin automaattisesti ihmisen osallistumatta päätöksen tekoon.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä.

Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Järjestelmä on suojattu teknisin ratkaisuin. Tarkempi kuvaus tietojen suojauksesta löytyy Tietosuoja- ja tietoturvakuvauksesta.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja rekisteriin on häntä koskien tallennettu. Tarkastusoikeutta voi käyttää pyytämällä tarkastusta Yhtiön rekisteriasioista vastaavalta henkilöltä. Yhtiöllä on oikeus varmistua pyytäjän henkilöllisyydestä ennen tietojen luovuttamista.

Rekisteröidyn tietojen käytön perustuessa suostumukseen, rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa tämä suostumus. Tietojen käytön perustuessa oikeutettuun etuun, rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa tietojen käsittelyä.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ja muuttamista sekä tiedon käytön väliaikaista rajoittamista esittämällä tätä koskevan yksilöidyn pyynnön rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista. Tällöin poistamme kaikki hänestä kerätyt tiedot, mikäli niitä ei tarvita enää siihen tarkoitukseen, jota varten ne alun perin kerättiin tai mikäli niiden käyttö perustui rekisteröidyn suostumukseen. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietojensa itse toimittamiensa tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen, mikäli niiden käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen. Toimitamme tällöin kyseiset tiedot koneluettavassa muodossa, jolloin ne voi säilyttää itsellään tai toimittaa ne itse toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietojensa käsittelystä.

 1. Tietojen säilytys

Säilytämme henkilötietoja käsittelyn tarkoituksen edellyttämän ajan, niin kauan kuin laki meiltä sitä edellyttää tai siihen asti, että saamme poistopyynnön.

 1. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Yhtiö pidättää itsellään oikeuden muuttaa tämän tietosuojaselosteen sisältöä, mikäli henkilötietolainsäädännön muutokset tai Yhtiön liiketoiminnan kehittäminen sitä edellyttää.

 

Tietosuojaseloste päivitetty 6.9.2021